Algemene Voorwaarden Thinking-Sports Nederland

THINKING-SPORTS NEDERLAND


ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK WEBSITE


1. Introductie
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (de voorwaarden) leggen de basis onder welke voorwaarden u gebruik kan maken van onze website, https://thinking-sports.nl (de website). Het gebruik van deze site wordt bepaald door deze voorwaarden en alle andere van toepassing zijnde documenten (de documenten), zoals ook genoemd in de voorwaarden, die tezamen de juridische basis leggen voor de relatie tussen u en ons gedurende het gebruik van de website.
1.2 De site wordt beheerd door Thinking-Sports Nederland (ik, mijn, wij, ons).
1.3 U wordt ten strengste geadviseerd deze voorwaarden te lezen voor het gebruik van de site.
1.4 Door gebruik te maken van de site of anderzijds uw instemming kenbaar te maken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze algemene voorwaarden en de documenten.
1.5 Als u het niet eens bent met deze voorwaarden of deze niet wenst te accepteren, moet u meteen ophouden gebruik te maken van deze website.
1.6 Als we het woord content gebruiken in deze voorwaarden, vallen daaronder alle teksten, foto’s en plaatjes, video, audio of andere multi-media content, software en andere informatie of materialen verbonden aan of gepubliceerd op de website.
1.7 Als we de woorden je, jouw, u, uw gebruiken in deze voorwaarden bedoelen we de persoon die de website of welke content dan ook gebruikt.


2. Over Ons
2.1 Wij zijn een bedrijf geregistreerd in Nederland met Kamer van Koophandel nummer KVK 24351687 met Vestigingsnummer 000013636197.


3. Contact Opnemen
3.1 Als u vragen heeft over de website, of als u om enig andere reden contact met ons wilt opnemen, doet u dat dan svp op één van volgende wijzen:
Telefoon: 085 – 743 02 43


4. Veranderingen in de Algemene Voorwaarden
4.1 Het is mogelijk dat wij deze Voorwaarden van tijd tot tijd veranderen
4.2 Uw gebruik van de site en alle content is onderworpen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in de meest recente versie van deze voorwaarden zoals beschikbaar op de website. We raden aan de op de website verschafte algemene voorwaarden regelmatig door te lezen zodat u er zeker van bent op de hoogte te zijn van alle van toepassing zijnde veranderingen.


5. Privacy
5.1 Op alle persoonlijke informatie die wij ter beschikking krijgen terwijl u de website bekijkt of gebruik maakt van overige content, terwijl u zich opgeeft voor een demo of anderszins gegevens bij ons achterlaat, is onze Privacy Policy en eventueel Cookie Beleid van kracht. Wij raden u aan zowel Privacy Policy als Cookie Beleid aandachtig door te lezen om u zelf op de hoogte te stellen welke data wij van u ter beschikking krijgen en hoe wij daar verantwoord mee om gaan.


6. Accuraatheid van informatie en beschikbaarheid van de website
6.1 Hoewel wij onze uiterste best doen zorg te dragen dat de informatie op onze site accuraat, up-to-date en vrij van fouten is, beloven of garanderen wij zulks niet. Daarenboven kunnen wij niet garanderen dat de website geschikt is voor alle mogelijke doelen. Ieder vertrouwen dat u plaatst in informatie zoals gegevens op de website is voor uw eigen rekening en risico.
6.2 Content zoals beschikbaar gesteld op de website dient ter informatie voorziening over ons bedrijf, onze producten en diensten, nieuws, uitgelichte onderwerpen en verwijzing naar andere websites die interessant kunnen zijn.
6.3 Hoewel wij onze uiterste best doen de content op onze website actueel te houden, kunt u aan de verschafte content geen garanties of rechten ontlenen. Garanties en rechten worden via de content op onze site expliciet nog impliciet gegeven. Noch garanderen wij dat alle content accuraat, volledig en actueel is.
6.4 Onze website is gericht op mensen die in Nederland gevestigd zijn. Wij garanderen of impliceren niet dat content op of via onze site geschikt of van toepassing is op mensen in andere locaties.
6.5 Hoewel wij ons best doen de website beschikbaar te hebben voor gebruik, beloven wij niet dat de website altijd zonder onderbreken beschikbaar is noch dat de site te allen tijde zonder interruptie gebruikt kan worden.
6.6 Wij houden ons het recht voor de website en de content erop van tijd tot tijd te veranderen om aan te sluiten bij bepaalde veranderingen, inclusief veranderingen aan onze producten en diensten, behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten.
6.7 Wij garanderen niet dat de website of enige content altijd ononderbroken beschikbaar is. We houden ons het recht voor naar eigen inzicht content te verwijderen, achter te houden of toegang te beperken waar dan ook op de website.


7. Toegang en gebruik van de website
7.1 Onze website is niet gericht op kinderen. Als je nog geen 18 jaren bent, verzoeken we je geen gebruik van onze website te maken op welke manier dan ook tenzij je toestemming van ouder of voogd hebt om zulks te doen.
7.2 U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor:
7.2.1 zeker te stellen dat iedereen die onze website bezoekt via uw internet connectie op de hoogte is van deze Algemene Voorwaarden en overige documenten, voorwaarden en regels en aan deze voldoet, en
7.2.2 alle kosten en uitgaven die u zou kunnen maken in relatie tot het gebruik maken van de website.
7.3 Als u besluit de website te gebruiken vanaf een locatie buiten Nederland bent u zelf als enige verantwoordelijk te voldoen aan lokale wetten en regelgeving.
7.4 We streven ernaar de website zo toegankelijk mogelijk te houden. Mocht u problemen hebben met het gebruik van de website, gebruikt u dan alstublieft het contact formulier te vinden onder de kop ‘contact’ hierboven.
7.5 Wij houden ons het recht voor u toegang tot de website te ontzeggen als u niet voldoet aan enige voorwaarde zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden  of enige voorwaarden, documenten, policies zoals benoemd of bij overtreding van wettelijke bepalingen.
7.6 U bent zelf verantwoordelijk voor het configureren van uw informatie technologie, computer programma’s en software en platform waarmee u gebruik maakt van onze website. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een anti-virus programma.
7.7 Het is u verboden de website willens en weten te misbruiken door bewust virussen, trojans, worms, logic bombs of ander materiaal te installeren dat technologisch schadelijk is. Het is u verboden ongeautoriseerd toegang te verschaffen tot de website, de server waar de website is opgeslagen of enige ander server, computer of databases gerelateerd aan de website. Het is u verboden de site aan te vallen via een denial-of-service aanval of gedistribueerde denial-of-service aanval. Wij geven een dergelijke overtreding altijd aan bij de daarvoor aangewezen instanties en zullen altijd meewerken met de aangewezen autoriteiten om te helpen uw identiteit aan hen kenbaar te maken. In het geval van een dergelijke overtreding zal u met onmiddellijke ingang toegang tot de website ontzegt worden.
7.8 Als voorwaarde voor het gebruik van de website, stemt u in met:
7.8.1 Het niet gebruiken van deze website voor enig doel dat onwettig is onder de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en verboden door deze voorwaarden:
7.8.2 de website niet te gebruiken voor enige vorm van fraude
7.8.3 de website niet te gebruiken voor ongevraagde advertentie- en promotie-activiteiten of het versturen van spam
7.8.4 de website niet te gebruiken om communicatie van ons of een andere dienst, product of entiteit te simuleren met het doel om identiteitsinformatie te verzamelen, authenticatie gegevens te verzamelen of andere informatie (‘phishing’)
 7.8.5 de website niet te gebruiken op welke manier dan ook die gebruik van de website of ons bedrijf verstoort.
7.8.6 de website niet te gebruiken op een manier die minderjarigen schade toebrengt
7.8.7 de website niet te gebruiken om enige onwettige activiteit te promoten
7.8.8 de website niet te gebruiken om te suggereren dat wij enig ander bedrijf, product of dienst promoten of aanbevelen tenzij wij zulks in een aparte schriftelijke overeenkomst toestemming zijn overeengekomen en
7.8.9 de website niet te gebruiken voor ongeautoriseerde toegang tot het gebruik van computers, gegevens, data, systemen, accounts of netwerken.


8. Eigendom, gebruik en rechten op intellectueel eigendom
8.1 De website, content en alle intellectueel eigendom op de site, zijn in eigendom bij ons, Thinking Sports Solutions limited, onze licentie houders of alle partijen (indien van toepassing). Intellectueel eigendom houdt zaken in maar is niet beperkt tot: copyright (inclusief copyright in software en databases), morele rechten, geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken en service merken, domeinnamen, geregistreerde en ongeregistreerde design rechten, database rechten, patenten en alle andere intellectuele eigendomsrechten in welke vorm dan ook of deze nu geregistreerd of ongeregistreerd zijn (waar dan ook ter wereld). Wij, en onze licentiehouders, houden ons alle rechten op alle intellectueel eigendom in relatie met deze Voorwaarden voor. Dit betekent maar is niet beperkt tot het feit dat wij deze rechten in eigendom houden en deze mogen gebruiken op welke wijze wij dit ook maar van toepassing achten.
8.2 Niets in deze Voorwaarden geeft u welke rechten dan ook over deze website anders dan de rechten die noodzakelijk zijn voor normaal gebruik van deze website. U gaat ermee akkoord geen aanpassing of verwijdering van meldingen op deze website te doen (inclusief meldingen aangaande intellectueel eigendom) en in het bijzonder enig digitaal recht of andere beveiligingstechnologie ingebracht of aanwezig op de website.
8.3 Het van merken en logo’s op deze website is ten strengste verboden tenzij u beschikt over vooraf gegeven, schriftelijke toestemming.
8.4 Het is u toegestaan uittreksels of inhoud van pagina’s te downloaden onder de voorwaarde dat:
8.4.1 Het materiaal niet gereproduceerd wordt of ingevoegd in enig ander werk of publicatie via enig medium (inclusief enig digitaal of fysiek medium)
8.4.2 Het materiaal niet aangepast of vervormd wordt, op welke wijze dan ook:
8.4.3 Het materiaal alleen gebruikt wordt voor een persoonlijk, niet commercieel doel:
8.4.4 Het materiaal niet gedistribueerd of verkocht wordt aan enige derde partij; en
8.4.5 Als u welk materiaal van deze website gebruikt, print, kopieert of download op enige wijze die niet in overeenstemming is met hiervoor genoemde voorwaarden, wordt u het recht om deze website te gebruiken met onmiddellijke ingang ontzegt en moet op onze voorwaarden kopieën of materialen die u bezit vernietigen of retourneren.


9. Hyperlinks en website van derde partijen
9.1 De website kan hyperlinks of referenties bevatten naar website van derden, anders dan de website. Alle hyperlinks en referenties dienen uitsluiten het gemak van verwijzen naar in onze ogen waardevolle informatie. Wij hebben geen controle over websites van derden en aanvaarden dan ook geen enkele juridische aansprakelijkheid voor welke vorm van materiaal, content of informatie op de website of verstrekt door deze derde partijen. Het tonen van hyperlinks en referenties naar enige derde partij of website betekent niet dat wij de website, producten of diensten van derde partij aanbevelen. Uw gebruik van websites van derde partijen is gebonden aan de algemene voorwaarden van die derde partij of eigenaar van die website.


10. Links naar onze website
10.1 U mag linken naar iedere pagina op deze website, vooropgesteld dat u akkoord gaat te doen op een eerlijk en legale wijze en op een manier die niet onze reputatie schaadt of gebruik maakt van onze reputatie. U mag de link naar onze website niet op zo’n manier neerzetten dat het een associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze zijde suggereert of een link opzetten op enige website waarvan u niet de eigenaar bent. U mag geen link naar onze website gebruiken voor enig commercieel doel.
10.2 Wij houden ons het recht voor het recht op links in te trekken zonder enige waarschuwing vooraf.


11. Beperking van onze aansprakelijkheid
11.1 U gaat ermee akkoord dat de website niet ontwikkeld is om aan uw individuele benodigdheden te voldoen. U gaat ermee akkoord de website niet te gebruiken met wederverkoop als doel.
11.2 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade (inclusief direct, indirect, als gevolg of consequentie, in individuele gevallen of als voorbeeld) voor het onbereikbaar zijn van de website (inclusief onderbreking, opschorting of beëindiging) om welke reden dan ook, inclusief als computer falen of communicatie opschorting als gevolg van niet functioneren, onderhoud (gepland en ongepland) of ander technisch falen reden van onbereikbaarheid van de website zijn.
11.3 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden veroorzaakt door zaken buiten wat redelijkerwijze onder onze controle geacht mag worden. Dit zijn gebeurtenissen als maar niet beperkt tot: stakingen, blokkering van onze website of een dispuut met toeleveranciers of andere derden, algeheel falen van systemen of toegang tot netwerk alsmede overstromingen, brand, explosies of ongeluk.
11.4 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid aangaande onvoorziene schade of verliezen, zoals verminderde winst, verlies van bedrijf, onderbreking zakelijke activiteiten of verloren gaan van zakelijke kansen.
11.5 Tenzij bij wet verboden is onze cumulatieve aansprakelijkheid onder of in relatie tot deze Voorwaarden, onafhankelijk van contract of nalatigheid, onder alle omstandigheden gemaximeerd op 50 euro.
11.6 U stelt ons te allen tijde schadeloos  in het geval wij aansprakelijk gesteld worden voor claims, kosten, schade, verliezen of andere aansprakelijkheden als deze resulteren uit uw acties in gebruik van website en content, niet in overeenstemming met deze voorwaarden of door nalaten van het in acht nemen van deze voorwaarden ongeacht het moment dat het niet nakomen van deze voorwaarden zich heeft voorgedaan.
11.7 Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid uit.


12 Algemeen
12.1 Aan de Voorwaarden kan geen enkel recht ontleent, overgedragen of bekrachtigd worden door enig persoon die geen deel uitmaakt van de overeenkomst.
12.2 Wij houden ons het recht voor onze rechten en plichten in deze Voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie of persoon. U bent ook in dat geval onverminderd gebonden aan de in deze Voorwaarden beschreven verplichtingen. U kunt alleen uw rechten en plichten genoemd onder deze Voorwaarden overdragen aan een andere persoon of organisatie als wij u daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
12.3 Als wij op enig moment besluiten enig recht jegens u niet uit te oefenen of aanhangig te maken, blijft dit recht jegens u onverminderd van kracht alsmede het recht op later moment dit recht alsnog uit te oefenen of aanhangig te maken.
12.4 Elk van deze Voorwaarden staat in onze verhouding op zichzelf. Als enige rechtbank of van toepassing zijnde autoriteit besluit dat één of enkele voorwaarden in deze Voorwaarden niet handhaafbaar of onwettig is of zijn, blijft de rest van de voorwaarden onverminderd van kracht.
12.5 De Voorwaarden en alle niet contractuele verplichtingen die eruit voortvloeien vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlands Recht en de daardoor aangewezen rechtbanken.